УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомление за инвестиционно намерение

(Наредба за условията и реда  за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обн. в ДВ бр.25/18.03.2003, с изм. и доп.)

     На осн. чл.4, ал.1  от Наредба за ОВОС Ви уведомяваме, че „СПВ инвест“ ООД има изготвено инвестиционно  предложение за „Изграждане на сграда за обслужващи дейности с трафопост и подземно застрояване“ в ПИ 1011135.1507.1180, р-н Одесос, гр. Варна.

     Инвестиционното предложение не противоречи на действащите планове за района.

    Имотът се намира в урбанизационна територия и не е разположен в защитена територия по смисъла на Закона  за защитените територии.

     В процеса на реализация на ИП ще се използват обичайни строителни материали. За  доставката им ще се използват транспортни средства, отговарящи на минимален стандарт ЕВРО IV. Строителните отпадъци и изкопните маси  ще се третират съобразно предварително съгласуван с община Варна Проект за управление на строителните отпадъци.

    В процеса на експлоатация ще се използват вода и електроенергия, доставени от лицензирани водни и енергийни оператори. Отпадъчните  води ще се заустват в канализационната мрежа на ВиК Варна.

    На площадката не се предвиждат да се използват опасни химически вещества.

 

гр. Варна

04.01.2021г.